Vedtægter - DcH Kaløvig


1. Foreningens navn

1.1 Lokalforeningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening Kaløvig.

1.2 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

2. Tilknytning

2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

3. Foreningens formål

3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2 Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

3.3 Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

3.4 Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

4. Medlemsoptagelse

4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

4.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår, kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

5. Kontingentet

5.1 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

5.2 Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge dele fastsættes af generalforsamlingen og efter indstilling fra bestyrelsen.

5.3 Træningsgebyret betales pr. fører, pr. hund, pr. aktivitet og giver adgang til træning i henhold til foreningens træningsplan.

5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6 Medlemmer, der ikke inden den ordinære generalforsamling har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent er betalt.

5.7 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

6. Generalforsamling

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag. Datoen for afholdelsen af, og forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen, offentliggøres sammesteds senest 4 uger før.

6.3 Generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning af lokalforeningens formand.

 3. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag af foreningens kasserer.

 4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge). 

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af formand eller kasserer i henholdsvis lige eller ulige år.

 7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige eller ulige år.

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer.

 10. Valg af 1 revisorsuppleant.

 11. Beretning af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

 12. Valg til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

 13. Eventuelt.


6.4 Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag, der ligger inden for rammerne af dagsordenen.

6.7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

8. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. 

8.2 Formanden og kasseren vælges for 2 år ad gangen, i henholdsvis lige og ulige år, af den ordinære generalforsamling.

8.3 Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen og afgår med 1 bestyrelses- medlem i lige år, 2 i ulige år, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

8.5 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der er nødvendige for foreningens virke.

8.6 Udvalgene konstituerer sig selv med formand. Medlemmer af udvalg vælges for 2 år ad gangen.

8.7 Bestyrelsen er ulønnet, men kan dog bestemme, at dens medlemmer, samt andre grupper eller enkeltpersoner fritages for kontingent i det omfang de udfører tillidshverv for foreningen. 

8.8 Der kan af foreningens midler bevilges tilskud, fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

8.9 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

8.10 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8.11 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme. Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.

9. Regnskabsår

9.1 Lokalforeningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges på denne.

9.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

10. Ansvar

10.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

11. Udelukkelse fra foreningen

11.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

12. Ophævelse af foreningen

12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

12.4 Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 3.


Revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 21.6.2021

Vedtægter DcH Kaløvig 2021.pdfNyheder

Sponsorer